e-mail ons  
043 - 358 07 22  
 Home 
   
 Aanbod 
   
 Recent verkocht 
   
 Diensten 
   
 Over ons 
   
 Contact 


Privacy Policy

Carla Frissen Vastgoed V.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Carla Frissen Vastgoed V.O.F. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Carla Frissen Vastgoed V.O.F. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten (verkoop- en aankoopbegeleiding)
Persoonsgegevens van klanten (verkoop- en aankoopbegeleiding) worden door Carla Frissen Vastgoed V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-
administratieve doeleinden;
-
communicatie over de opdracht;
-
het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
-
het aangaan van koopovereenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-
 de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Carla Frissen Vastgoed V.O.F. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- voornaam;
-
tussenvoegsel;
-
achternaam;
-
 adres en woonplaats;
-
(zakelijk) telefoonnummer;
-
(zakelijk) e-mailadres;
-
geslacht;
-
geboortedatum;
-
geboorteplaats;
-
nationaliteit;
-
burgerlijke staat;
-
kopie legitimatie bewijs met nummer en geldigheidsdatum.

Uw persoonsgegevens worden door Carla Frissen Vastgoed V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 20 jaar (i.v.m. de beroepsaansprakelijkheidsverzekering), met uitzondering van het kopie legitimatiebewijs dat voor een periode van 7 jaar bewaard wordt (i.v.m. de wet Wwft).

Verwerking van persoonsgegevens van klanten (taxatie/waardebepaling)
Persoonsgegevens van klanten (taxatie) worden door Carla Frissen Vastgoed V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-
administratieve doeleinden;
-
 communicatie over de opdracht;
-
het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-
de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Carla Frissen Vastgoed V.O.F. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-
 voornaam;
-
tussenvoegsel;
-
achternaam;
-
adres en woonplaats;
- (zakelijk) telefoonnummer;
-
(zakelijk) e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Carla Frissen Vastgoed V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 20 jaar (i.v.m. de beroepsaansprakelijkheidsverzekering). 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten (bouwkundige keuring)
Persoonsgegevens van klanten (bouwkundige keuring) worden door Carla Frissen Vastgoed V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-
administratieve doeleinden;
-
communicatie over de opdracht;
-
het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-
digitale of telefonische toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Carla Frissen Vastgoed V.O.F. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-
voornaam;
-
 tussenvoegsel;
-
achternaam;
-
adres en woonplaats;
-
(zakelijk) telefoonnummer;
-
(zakelijk) e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Carla Frissen Vastgoed V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de opdracht.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten (acquisitie)
Persoonsgegevens van klanten (acquisitie) worden door Carla Frissen Vastgoed V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-
administratieve doeleinden;
-
het toesturen van een verkoopadvies.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-
digitale of telefonische toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Carla Frissen Vastgoed V.O.F. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-
voornaam;
-
tussenvoegsel;
-
achternaam;
-
adres en woonplaats;
- (zakelijk) telefoonnummer;
-
 (zakelijk) e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Carla Frissen Vastgoed V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 5 jaar na het laatste contact.

Verwerking van persoonsgegevens van woningzoekers
Persoonsgegevens van woningzoekers worden door Carla Frissen Vastgoed V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-
het toesturen van nieuw woningaanbod.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-
inschrijving als zoeker via het formulier op onze website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Carla Frissen Vastgoed V.O.F. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-
voornaam;
-
tussenvoegsel;
-
achternaam;
-
adres en woonplaats;
-
(zakelijk) telefoonnummer;
-
(zakelijk) e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Carla Frissen Vastgoed V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u staat ingeschreven als woningzoeker.

Heeft u een bezichtiging gehad via ons kantoor? Dan worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het desbetreffende verkoopdossier totdat de eigendom van de woning is overdragen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-
het verzorgen van de (financiële) administratie;
-
het digitaal kunnen opstellen van taxatierapporten;
-
het uitvoeren van bouwkundige keuringen;
-
het maken van fotorapportages;
-
het beheer van onze website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Carla Frissen Vastgoed V.O.F. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-
alle personen die namens Carla Frissen Vastgoed V.O.F. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
-
we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-
wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-
we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Carla Frissen Vastgoed V.O.F.
Meerstraat 33
6241 ND Bunde
info@carlafrissenvastgoed.nl

    Privacy   Disclaimer   Contact   Home   Sitemap